เครื่องจักร

เครื่องพาสเจอร์ไรส์

เครื่องพาสเจอร์ไรส์/เครื่องสเตอร์ริไรส์

เครื่องผสม

เครื่องบรรจุ

เครื่องจักรอื่นๆ